AG-RAF
Kreujemy sukces

Zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej AG-RAF

 • 1. Postanowienia ogólne.
  • 1.1. Właścicielem Agencji Reklamowej AG-RAF jest:
   Agnieszka Wędrychowicz
   38-243 Harklowa 296
   NIP 6852191933
   REGON 180860527
  • 1.2. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
   Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez Agencję AG-RAF.
  • Agencja - Agencja reklamowa AG-RAF
  • 1.3. Niniejszy regulamin określa:
   - warunki korzystania z usług Agencji;
   - zasady wykonywania kalkulacji;
   - zasady akceptacji projektów;
   - zasady przyjmowania zleceń;
   - zasady dotyczące płatności i dostawy;
   - zasady dotyczące zarządzania danymi klienta;
   - warunki reklamacji;
   - odpowiedzialność Agencji.
 • 2. Warunki korzystania z usług Agencji.
  • 2.1. Korzystanie z usług Agencji oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
  • 2.2. Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych do wystawienia faktury.
  • 2.3. Agencja zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o
   zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087).
  • 2.4. W przypadku rezygnacji Klienta z usług Agencji, Klient obciążany jest kosztami w wysokości 40% kosztów (netto) zawartych w zaakceptowanej przez Klienta ofercie cenowej. Rezygnacja z usługi zawsze powinna być złożona w formie pisemnej przed akceptacją projektu.
 • 3. Kalkulacje.
  • 3.1. Kalkulacje wykonywane są do 7 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.
  • 3.2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.
  • 3.3. Jeżeli w kalkulację nie jest wliczony koszt projektu - minimalna cena projektu to 100 PLN, która jest doliczana automatycznie.
  • 3.4. Koszt projektu wzrasta adekwatnie do jego skomplikowania.
  • 3.5. Podane w kalkulacji ceny są cenami NETTO. Należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
  • 3.6. Kalkulacja jest ważna 10 dni od daty przesłania przez pracownika Agencji.
 • 4. Zasady akceptacji projektów.
  • 4.1. Projekty graficzne prosimy przesyłać w skali 1:1 w formacie CorelDraw v.12 lub niższa, tekst zapisany w krzywych.
  • 4.2. Termin realizacji projektu to 7-28 dni roboczych w zależności od stopnia skomplikowania.
  • 4.3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych - wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.
  • 4.4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projekcie przesłanym przez Klienta.
  • 4.5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
 • 5. Zasady przyjmowania zleceń.
  • 5.1. Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę podpisanego formularza zamówienia.
  • 5.2. W przypadku pierwszego zamówienia, Klient zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub wypisu z rejestru handlowego, decyzji o nadaniu NIPi REGON, a w przypadku działania pełnomocnika - stosownego pełnomocnictwa. Zamówienie stanowi formę umowy pomiędzy Klientem a Agencją.
  • 5.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w niniejszym regulaminie oraz
   aktualnej oferty, w dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 • 6. Płatności i ceny.
  • 6.1. Za wykonaną usługę Agencja wystawia fakturę VAT.
  • 6.2. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty.
  • 6.3. W przypadku braku indywidualnych ustaleń, faktury płatne są najpóźniej w dniu odbioru towaru.
  • 6.4. Gdy indywidualne ustalenia płatności zezwalają na formę przelewu, wymagana jest zaliczka w wysokości 30% wartości zamówienia brutto. Agencja udziela 7 dniowego terminu płatności.
  • 6.5. Gdy termin płatności zostanie przekroczony Agencja zastrzega sobie prawo rozliczenia odsetek ustawowych, kosztów upomnień oraz powrót do rozliczeń gotówkowych.
  • 6.6. Agencja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach. Zmiany w cenach nie dotyczą zamówień realizowanych podczas wprowadzania zmian.
 • 7. Dostawa.
  • 7.1 Agencja uznaje ustalony termin dostawy za przybliżony, a nie ostateczny.
  • 7.2. Odbiór towaru następuje własnym transportem Klienta z siedziby Agencji lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej.
  • 7.3. Koszt transportu pokrywa Klient.
  • 7.4. Agencja zastrzega sobie prawo wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywiązania się z zobowiązań finansowych Klienta wobec Agencji.
  • 7.5. Agencja nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez spedytorów, ani też za ewentualne uszkodzenia przesyłek powstałe w czasie transportu.
  • 7.6. Przyjmując towar od firmy przewozowej Kupujący jest zobowiązany - w przypadku gdy przesyłka nosi ślady otwarcia lub uległa w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.
 • 8. Warunki zgłoszenia reklamacji.
  • 8.1 Reklamację może złożyć każdy Klient, który zrealizował zamówienie.
  • 8.2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres biuro@ag-raf.com.pl.
  • 8.3. Zgłaszając reklamację Klient winien jest zawsze posługiwać się zamówieniem, które chce zareklamować.
  • 8.4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
  • 8.5. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
  • 8.6. Reklamacje można złożyć do 2 dni od realizacji zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
  • 8.7. Reklamacje rozpatrywane są w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
  • 8.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
  • 8.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Agencja zastrzega prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.
  • 8.10. W razie uznania reklamacji Agencja zobowiązuje się do uzupełnienia braków, naprawy lub wymiany wadliwych towarów.
  • 8.11. Towar objęty reklamacją winien być przekazany firmą spedycyjną lub osobiście przez Klienta.
  • 8.12. Usługa wykonana w ramach reklamacji jest usługą bezpłatną. Strony wyłączają inne roszczenia Klienta w stosunku do Agencji.
 • 9. Zakres odpowiedzialności Agencji.
  • 9.1 Agencja nie ponosi odpowiedzialności za:

   -wykonanie prac błędnie przygotowanych pod względem treści;

   -wykonanie prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję;

   -wykonanie prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;

   -opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne;

   -opóźnienia, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji;

   -opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;

 • 10. Postanowienia końcowe.
  • 10.1. Złożenie zamówienia w Agencji oznacza akceptację regulaminu i warunków reklamacji.
  • 10.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
  • 10.3. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.ag-raf.com.pl
  • 10.4. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższego regulaminu będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Agencji.